Ochrona Danych Osobowych

02-07-2015
Zmiany w Ustawa-o-ochronie-danych-osobowych-Dz-U-2014,-poz-1182 oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. nałożyły obowiązek prowadzenia jawnego zbioru danych osobowych, oprócz (lub w zamian) zgłaszania tych zbiorów do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Centrum Kultury Śląskiej m.in. prowadzi następujące zbiory danych osobowych, wcześniej zgłoszone do GIODO:

1. Warsztaty artystyczne, koła zainteresowań, kluby...

- podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz zgoda osoby, której dane dotyczą...

- cel przetwarzania danych: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa...

- dane dotyczą: osoby (rodzice - prawni opiekunowie tych osób) uczestniczące w warsztatach artystycznych, kałach zainteresowań, klubach...

- zakres przetwarzanych danych: nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, numer telefonu... 

- zbierane są: od osób, których dotyczą.

2. Konkursy, imprezy... 

- podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz zgoda osoby, której dane dotyczą...

- cel przetwarzania danych: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa...

- dane dotyczą: uczestnicy konkursów, imprez...

- zakres przetwarzanych danych: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, numer telefonu... 

- zbierane są: od osób, których dotyczą.

3. Dziennik korespondencji.

- podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) 

- cel przetwarzania danych: informacja o obiegu korespondencji...

- zakres przetwarzanych danych: nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu...

 - dane dotyczą: pracownicy i kontrahenci...

- zbierane są: od osób, których dotyczą.

4. Rejestr umów.

- podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: zgoda osoby, której dane dotyczą oraz gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, a osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą...

- cel przetwarzania danych: informacja o obiegu korespondencji...

- zakres przetwarzanych danych: nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu...

 - dane dotyczą: pracownicy i kontrahenci...

- zbierane są: od osób, których dotyczą.

Równocześnie przypominamy, że udostępnienie jakichkolwiek danych czy ww. wymienionych, czy też innych, np. kadrowych następuje jedynie przy zachowaniu procedur wynikających z Zarządzenia Dyrektora CKŚ wprowadzającego „Zasady udostępniania danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji” (Zarządzenie dyrektora CKŚ - udostępnianie danych)
Kategoria - (Odo) Autor - Mirosław Badura

Benefis Andrzeja Potępy

ROZTAŃCZONA METROPOLIA - lista startowa

25
maja

Dzień Matki z Radiem Silesia


Zapraszamy 25 o godz.15:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 45 zł
Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: sekretariat@cks.org.pl | +48 32 3452 160